3

ตรวจสอบและชำระค่่าบริการ

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้ว

ชำระเงิน

ส่งหลักฐานการโอนมาที่ LINE

การเตรียมตัวก่อนพบหมอ

แต่งกายชุดออกกำลังกายที่สามารถแสดงบริเวณอาการที่เป็น

หูฟังที่ไมค์

รอการติดต่อก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที

© 2018 by Mayclinic